Hümanist Terapi Nedir?

Hümanist Terapi Nedir?

Hümanist Psikoloji Nedir?

Hümanizm ilerici bir yaşam biçimidir. Doğaüstü güçlerin dışında, insanlığın daha iyi olmasına katkıda bulunabilme kabiliyet ve sorumluluğumuz olduğunu savunur.

Hümanizm tüm insanlara fayda sağlayacak olan, herkesin gelişimine katkıda bulunan yeni bilimsel fikirlerin uygulanmasına adanmış bir felsefedir.

Hümanizm insanların acımasızlıktan uzak bir biçimde, karşılıklı özen ve ilgi ile problemlerini çözebilmelerini arzular. İnsanlar birbirleri ile dayanışma kurarak hayatlarını zenginleştirebilir. Herkese; Umut, barış, adalet ve herkes için eşit fırsatlar sunulabilir. Hümanizm insanların tam potansiyellerine ulaşmalarını ve kişisel olarak büyüme gerçekleştirmelerine odaklanır. İnsanların hayatlarında neyi başaramadıklarına değil, aksine neleri başardıklarına odaklanır. Bu bakış açısına göre oldukça iyimser bir bakış açısına sahiptir.

Hümanizmi bütünleyen bir diğer tanım da şudur: hümanizm, tüm insanların değerli ve onurlu olduğunu vurgulayan felsefi bir grubun özünü tanımlayan terimdir.

Hümanizm, insan aklını, etik ve adalet kavramlarını temel alan, teorik ve pratik alanda insansal değer ve ilgilere odaklanan, tüm insanların değerli ve onurlu olduklarını öngören ahlak felsefelerinin genel bir kategorisini anlatan bir terimdir.

Hümanistik Psikolojinin Ana Temaları Şunlardır:

1. Bilinç deneyimleri üzerinde durmak

2. İnsan doğasının bütünlüğüne inanmak

3. Özgür irade, spontanlık ve bireyin yaratıcı gücü üzerinde odaklanmak

4. İnsan koşullarına ilişkin tüm faktörlerin araştırılması

Hümanist Terapi Nedir?

Hümanistik psikolojinin temelinde hümanizm akımı ve varoluşçu felsefe bulunmaktadır. Bu bağlamda Sokrates, Kierkegaard, Nietzsche ve Sartre gibi birçok isimden bahsedilmektedir. 20. yüzyılda psikolojiye iki farklı kuram hakimken hümanistik psikoloji, üçüncü güç olarak zamanın popüler yaklaşımları olan psikanaliz ve davranışçı ekollere tepki olarak ortaya çıkar.

Hümanizm olarak da bilinen hümanist terapi , benzer özelliklere sahip insan gruplarının aynı kaygılara sahip olduğunu varsaymak yerine, kişinin bireysel doğasına odaklanan bir konuşma terapisi biçimidir. Hümanist terapistler, tüm kişiyi, özellikle olumlu özelliklerini ve büyüme potansiyelini, yalnızca profesyonel bakış açısından değil, aynı zamanda müşterinin kendi davranış anlayışından da değerlendirmeyi amaçlar. Seanslardaki vurgu, bir kişinin olumlu özellikleri ve davranışları ile bilgelik , büyüme, iyileşme ve tatmin bulmak için içgüdülerini kullanma yeteneklerini geliştirmesidir.

Hümanist Psikologlara Göre:
Hümanist psikologlar varoluşçuluk felsefe görüşü ve ilkelerini geniş ölçüde benimsemişlerdir.

1. Her insan, duyuş, algılayış ve davranış biçimleri ile kendine özgü bir varlıktır.

2. İnsanın canlı kalmaktan öteye giden amaçları vardır. İnsan, özgürlüğünü korumak, potansiyellerini gerçekleştirme sorumluluğunu duyup kendi öz doğasına göre davranmak ve gelişmek isteyen bir varlıktır.

3. İnsan kendinden, edimlerinden kendisi sorumludur. Hayatını kendisi için anlamlı hale getirmek üzere seçim ve tercihlerde bulunma yetisine sahiptir.

4. İnsan ölümsüz değildir, dünyadaki varlığı sürelidir ve hiçbir yaşantısı tekrar etmeyecektir.

5. Geçmiş ya da gelecek değil, yaşanılan an önemlidir. İçinde yaşanılan zaman geçmişi kapsadığı gibi, geleceği de bir ihtimal olarak içerir.

Hümanist psikologlar metodoloji bakımından fenomenolojiyi benimsemişlerdir. Buna göre insanlar içinde bulundukları durumları kendilerine göre algılamakta ve bu durumlarda kendi algılamalarına göre davranmaktadırlar. Bireyin içinde bulunduğu fenomenal alan –herhangi bir anda, kendisini, çevresini, kendine özgü bir biçimde algılaması- gerçeğin tam kendisidir, her an değişir, yeniden örgütlenir ve yeni anlamlar kazanır.

Hümanist Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Hümanist terapi çeşitli sorunları tedavi edebilir. Bu tür bir terapi, bu sorunları görmezden gelmez. Bunun yerine, onları zihinsel olarak sağlıklı ve mutlu olmak için karşılamanız gereken ihtiyaçlarınızın bir göstergesi olarak kabul eder. İnsancıl terapiden yararlanabilecek başka sorunlar da vardır. Başlıca şu durumları sayabiliriz:

• Depresyon

• Panik bozuklukları

• Kaygı

• Kişilik bozuklukları

• Şizofreni

• Bağımlılık

• İlişki sorunları

• Aile sorunları

• Kişisel Gelişim

• Anksiyete

Bağımlılık da dahil olmak üzere ilişki sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Düşük öz saygıları olan, amaçlarını bulmada ya da gerçek potansiyellerine ulaşmakta güçlük çeken, “bütünlük” duygusu olmayan, kişisel anlam arayışında olan ya da kendileri gibi kendileri ile rahat olmayan kişiler de faydalanabilir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN