Görsel Sanat Psikoterapi

Görsel Sanatlar Terapisi

Görsel sanat öğelerinin, yaratıcı süreç, insan gelişimi, davranış, kişilik ve akıl sağlığı arasındaki destekleyici ve besleyici etkileşime işaret eden  Görsel Sanat Psikoterapisi (GSP) bir sanat psikoterapistinin rehberliğinde, danışanın görsel ve plastik sanatın dilini kullanarak ifadeler oluşmasını  içerir. Bu ifadeler ve ifadelerdeki anlamların keşfini içeren sürecin aracılığı ile farkındalığını arttırması; bilişsel becerilerini geliştirmesi; stress, yas, depresyon, kayıp, travmatik deneyimler ve kronik hastalık semptomları gibi zorluklarla ile başa çıkması ve özgüvenin gelişimine zemin sağlayan sanat psikoterapisi türüdür. Görsel Sanat Psikoterapisi yaratıcı sürecin başlı başına iyileştirici ve geliştirici olduğu anlayışını temel alır.

Görsel Sanatlar Psikoterapisi'nde  renkli kalemler, pastel gibi kuru boyalar; ebru, guaj, akrilik, yağlı boya gibi ıslak malzemeler; kil, oyun hamuru, tel ve benzeri heykel yapımına elverişli ürünler; kolaj ve asamblaj için kullanılabilecek renkli kağıtlar, dergiler yanı sıra doğadan toplanan dönüştürülebilir atıklar ile çeşitlendirilebilecek malzemeler aracılığıyla, birey içsel süreçlerini, farkındalıklarını dışavurumsal yaratıcı ifadelere dönüştürür.

Sanatsal İfadelerin oluşumunda, danışan ve sanat psikoterapisti arasındaki destekleyici ilişki; yaratıcı süreçteki rehberliğin sağlanması kadar kişinin kendi sanatındaki anlamları bulması için de gereklidir.

Sanat Terapisinde iki ana yaklaşımın varlığından söz edebiliriz. 

Özgür Spontane Sanatsal Yaratıcı Süreç

Yapılandırılmış Yaratıcı Yaklaşım

Bazen bir temaya, çoğu zaman ise, bireyin malzeme ile etkileşimden veya düşleminden yükselen imgelerin serbestçe konu edildiği, sanat psikoterapisinin,  dolaysız bir biçimde, imgelerin, duygularının, düşüncelerinin iç dünyasına eğildiği  spontane yaratıcı süreçte sanat materyalleri ile  “hiçbir şeyden bir şey üretme”  gereği, gerçekten belli bir miktarda uzaklaşmayı gerektirir.

Özgür ve spontane sanatsal ifadede, ilham kaynağı iç-ruhsaldır ve birincil dürtü ve fantezilerden beslenir. Özgür ve spontane yaratıcı aktivite bir miktar gerilemeyi gerektirir. Hem danışanın içsel baskıları, hem de terapistin rehberliğiyle şekillendirilen malzemeyle uğraşılırken gerileme kontrol edilir. Düzenlenen duygusal ifadenin ortaya çıkmasını sağlayan kontrol edilmiş gerileme, egonun hizmetinde gerileme olarak tanımlanır.

Sanat terapisinin özü, sanatsal araçlar yardımıyla danışanlara duygusal deneyim ve ifadelerini düzenlemek için olanak tanımaktır. Yaratıcı süreç ve ardından ortaya çıkan sanat ürünü bireye bir çok anlama, anlamlandırma ve kelimelere dökülemeyen deneyimleri ifade etme fırsatları sunacaktır.

Bir takım kurallar ile (ör: dairesel çerçeve içine mandala uygulaması, sadece bir-iki renk ile oluşturulan resim çalışmaları) malzeme seçimlerinin sınırlandırılarak, tehlikesiz ve özgür ifadeye zemin hazırlanan, sanat malzemelerinin adeta bir kap (container) gibi  bireyin duygu ve düşüncelerini taşıdığı çalışma biçimini yapılandırılmış yaratıcı yaklaşım olarak adlandırıyoruz.  Bu yaklaşımla çalışırken, sanat psikoterapisi çeşitli ifade yeteneklerini ve sanatsal tekniklerin öğrenilmesini de içerebilir.

Sanatsal ürün, iç-ruhsal deneyimlerden uzaklığını kısmi olarak sürdürürken,  kendisi ile gerçek bir nesne olarak ilişki kurulabilen dışsallaştırılmış bir simge olarak çeşitli işlevler sunar:

Bölük ve dağınık ruhsal yaşam somut bir yapı ve görsel bir temsil kazanır. Sanat eseri yaratım eylemi esnasındaki bireyin içsel yaşantısının geçişken ve öznel doğasını kayda geçiren görsel bir belge bırakır.

Bilinçdışı dürtü ve fantezilerin sanatsal materyallerin kullanımıyla somut sembollere çevrilmesi egoyu güçlendirirken, onların daha yüksek bir bütünleşme seviyesinde tekrar içselleştirilmesini sağlar.

Sanat imgesi, kişi ve terapist arasındaki sözlü ve sözsüz paylaşımı geliştirir ve ikilinin etkileşime geçmesi için sayısız olanak tanır.

Görsel Sanatlar Terapisi Ne İşe Yarar?

Problem çözme, odaklanma ve dikkat becerilerini artırır.

Boş zamanları değerlendirme ve hoş zaman geçirmelerine olanak sağlar.

Tüm yaşam süreçlerini etkileyebilecek bir farkındalığa sahip olurlar.

Yaşamlarındaki stresörleri tanıması ve onlarla baş etme becerilerini keşfedeler.

Yaratıcı eylem sürecinde korku ve kaygılarını ifade edebilirler, böylelikle katarsis/ duygusal boşalım gerçekleşir.

Korku ve kaygıların ifade edilmede zorlanırken, sanat onlara daha az kaygı uyandıran ifade yolu sunar.

Sanat ürünü terapi süreci boyunca farklı zamanlardaki psişik gerileme ya da ilerlemeye eşlik eder.

İçe atılmış olan derin ve acı veren duygularının, tasarladıkları bir sanat ürünüyle sembol olarak dışavurumunu sağlar.

Sanat ürünleri organik problemlerin tanılanmasında ve motor becerilerin açığa çıkartılmasında kullanılabilir.

Grup üyeleri benlik saygısını yükselten, bellek ve düşünceye yardımcı olan yeni beceriler öğrenirler.

Sanat terapisi bilinçdışı duyguların bilince getirilmesini sağlar (rüya sembolü gibi).

Yaratım süreci kişilerin kaygı ve problemleri üzerinde kontrol kazanmalarında etkilidir. Örneğin en büyük korkularını sanat ürününe dönüştürerek onlar üzerinde kontrol sağlar ve kendilerini daha iyi hissederler.

Sanatsal meşguliyetler, yaşlılara öğrenmek, gelişmek ve çabalamak için bir neden yani amaç sağlar. Araştırmalar göstermektedir ki yaratıcı çalışmalarla meşgul olmak, yaşlı üyelerin daha hızlı iyileşmelerine ve hastalıkları ile baş etmelerine yardımcı olur. Bu iyileşme onların sonraki hayatı boyunca etkisini sürdürmektedir.

Sanatla terapi ve yaratıcı başa çıkma teknikleri; kişilerin deneyimlerini paylaşarak, beceri ve motivasyonlarını daha ileriye taşımalarına olanak sağlar.

Davranış, tutum ve eylemleri üzerine daha fazla sorumluluk alırlar.

Yaratıcı bir tarzda çalışmanın içinde bulundukları her zaman duygularını serbest bırakabilir ve onlar hakkında bilgi sağlayabilirler. Bu sayede duygu dünyalarını kontrol edebilirler.

Kullanım Alanları

Dışavurumcu Sanat Terapisi her yaştan bireyler için kişisel bir faaliyet olabilir; fakat çiftler, aileler ve gruplara da başarıyla uygulanabilir. Kullanım alanlarının içinde: depresyon, travma ve şizofreni vardır.

Görsel Sanat Psikoterapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi