Ergo Terapi

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık terapisidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

Ergoterapist Kimdir?

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 4 yıllık ‘’Ergoterapi’’ bölümünü bitiren kişiler ergoterapist unvanına sahip olur. Ergoterapistler herhangi bir problem nedeniyle günlük yaşama katılım performansı etkilenmiş tüm bireylerin günlük yaşam, iş-üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını anlamlı ve amaçlı aktivitelerle arttırmayı hedefleyen sağlık profesyonelleridir. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda üniversite düzeyinde mesleğe özgü eğitim gereklidir.

Ergoterapistler Çocukları Nasıl Değerlendirir?

Ergoterapistlerin birincil amacı bireyin topluma aktif katılımını ve bağımsızlık seviyesini maksimum seviyeye getirmektir. Ergoterapistler çocukları değerlendirirken çocuğun günlük yaşama katılımını ve bağımsız olmasını engelleyen bireysel faktörleri (duyusal, bilişsel, kaba ve ince motor beceriler, duygusal, oyun becerileri  ) ve çevreyi çeşitli standardize testler ve klinik gözlem aracılığıyla tespit eder. Yapılan değerlendirme tamamen çocuğa özgü, onun birincil ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Niçin Çocuğum Bir Ergoterapistle Çalışmalı?

Çocukluk çağının birincil rolü oyun oynamak ve diğer çocuklarla etkileşim kurmaktır.  Ergoterapistler çocuğun mevcut oyun, okul performansını, günlük yaşam aktivitelerini değerlendirerek çocuğun güçlü ve eksik yönlerini/becerilerini tespit eder. Ergoterapist, çocuğunuzun günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığı duyusal, sosyal, emosyonel, motor, çevresel zorlukları en az düzeye indirmeyi hedefler. Bu sayede çocuğunuz içinde bulunduğu tüm sosyal çevrelerde daha aktif katılım sağlayan daha bağımsız bir birey haline gelebilir.

Ergoterapistler Çocuklarla Nasıl Çalışır?

Çocuklar sabit çalışmayı sevmezler bu yüzden ergoterapistler seansları çocuklara bir oyun gibi hissettirmeye çalışırlar. Kutu oyunları, duyu-algı-motor süreçlerine yönelik spesifik çalışmalar, çocuğun ilgisine katılma şeklinde etkileşim temelli gerçekleştirilen çalışmalarla çocuğun eğlenirken öğrenmesi hedeflenir. Ergoterapistler çocukların günlük yaşam becerilerinde daha bağımsız hale gelmeleri için gerekli fiziksel, duyusal, bilişsel becerileri geliştirmesine yardımcı olur.

Ergoterapide Ailenin Yeri Nedir?

Ergoterapide aile sürecin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Ergoterapistler değerlendirme öncesi-sonrası için çocuğun aktivite profili ve katılım performansını tespit etmek amaçlı aileden/yakın çevreden/öğretmeninden/eğitsel uzmanında bilgi alır ve bu bilgileri çocuk için gelişimsel hedefler belirlerken sıklıkla kullanırlar. Terapi sürecindeyse aile sık sık süreç hakkında bilgilendirilir ve çocuğun gelişimi destekleyici her çocuğa spesifik şekilde hazırlanmış bir ergoterapi ev programı aileye verilir. Aileden günde belirli aralıkta bu çalışmaları yapması ve terapistle sıkı iş birliği içinde çalışmaların sonucu hakkında bilgi vermesi istenir. Çocuk-aile-terapist arasında kurulan sıkı ilişki ağı sonuca giden yolda başarıyı en belirleyici unsurlardan biridir.

Ergoterapi Kimlere Uygulanır?

Ergoterapi bebeklere, çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara yaş sınırlaması olmadan her kişiye uygulanır. Bir tanısı olsun veya olmasın eğer günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşıyor ve yaşam kalitesi düşüyorsa ergoterapist tarafından değerlendirme alarak ergoterapi hakkında bilgi alabilir. Başlıca ergoterapi uygulanabilen kişiler;

Nörolojik, ortopedik, kronik, kognitif tanısı olan kişilere,

Otizm, down sendromu, disleksi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara ve bebeklere,

Duyu bütünleme bozukluğu olan bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere

Kaza geçirmiş veya yaralanması olan kişilere,

Genetik hastalıkları olan kişilere,

Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını yitiren yaşlılara,

Öğrenme güçlüğü olan bireylere,

Bedensel, işitsel, görsel özel gereksinimi olan bireylere,

Bir hastalığı veya yaralanması olmasa bile sonradan aktivitelerinin yapılmasında sorun yaşayan tüm kişilere

Savaş mağdurları, göçmenlere

Ebeveynleri ceza evinde olduğu için kısıtlılık yaşayan bebeklere ve çocuklara

Özetle günlük yaşam aktivitelerini herhangi bir nedenden dolayı bağımsız yapamayan her kişiye ergoterapi uygulanabilir.

Ergoterapiye Kimler İhtiyaç Duyar?

Duyu Bütünleme Bozuklukları/Duyu İşlemleme Problemi Olanlar

Dikkat Bozukluğu Ve Hiperaktiviteli Bireyler

Serebral Palsi

Down Sendromu

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu

Kas Hastalıkları /Ortopedik Yaralanmalar

Denge Ve Postür Problemleri

Otizm Spektrum Bozukluğu

Görsel İşlemleme Bozuklukları

Zeka Geriliği/ Özel Öğrenme Güçlüğü

Disleksi

Disgrafi (Yazma Bozukluğu) El Yazısı Ve El Becerisi Sorunları

Nörogelişimsel Bozuklukları

Büyüme Ve Gelişim Geriliği

Oyun Ve Sosyalleşmede Problemleri

Öz Bakim Beceri Problemleri

Bilişsel Bozukluklar

Temel Refleks Problemleri

Ergoterapinin Alanları Nelerdir?

Ergoterapi biliminde birçok terapi yaklaşımını içeren ergoterapi alanları bulunmaktadır.

Otizm, down sendromu, disleksi, genetik bozukluklar gibi bebeklere ve çocuklara uygulanan duyu bütünleme terapisini içeren pediatrik rehabilitasyon,

Felç, parkinson, beyin yaralanmaları gibi hastalık ve yaralanmaları içeren nörolojik rehabilitasyon,

Alzheimer, demans gibi kognitif bozuklukların terapisini içeren kognitif rehabilitasyon,

El yaralanmalarını, sinir sıkışmalarını ve kronik el rahatsızlıklarını içeren el rehabilitasyonu

Psikiyatrik rahatsızlıkları olan bireylere yönelik uygulanan psikiyatrik rehabilitasyon,

İş ve üretim aktivitelerinde sorun yaşayan, hastalık veya kazaya bağlı mesleğini yapamayanlara yönelik mesleki rehabilitasyon

ergoterapinin temel uygulama alanlarıdır. Bu uygulama alanlarında birçok ergoterapi modeli, teorisi, yöntemi ve tekniği uygulanmaktadır.

Ergo Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi