Aba Terapi

Aba Terapi Nedir?

Davranış mühendisliği olarak da adlandırılan uygulamalı davranış analizi (ABA), bilimsel bir disiplindir. Sosyal öneme sahip davranışı değiştirmek için öğrenme ilkelerine dayalı ampirik tekniklerin uygulanması ile ilgilenir. Bu, uygulanan davranış analizi biçimidir; diğer iki biçim radikal davranışçılık ve davranışsal deneysel analizdir.

"Uygulanan davranış analizi" adı, davranış değişikliğinin yerini almıştır, çünkü ikinci yaklaşım, ilgili davranış-çevre etkileşimlerini netleştirmeden davranışı değiştirmeyi denemeyi önermektedir. Bunun aksine, ABA ilk olarak hedeflenen davranış ve çevre arasındaki fonksiyonel ilişkiyi değerlendirerek davranışı değiştirmeye çalışır. Ayrıca, yaklaşım genellikle anormal davranışlar için sosyal olarak kabul edilebilir alternatifler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ABA Terapisi Nasıl Yapılır?

ABA uzun vadeli bir süreçtir ve istenen sonuçlara ulaşmadan önce birkaç adımdan oluşmaktadır. Ayrıca terapi her bireyin ihtiyaçlarına bağlıdır ve buna göre uyarlanmaktadır, ancak genel prosedürler içermektedir. Bu genel prosedürler aşağıdaki gibidir:

Değerlendirme: Terapi önce bir terapiste danışmayı içermektedir. Bu danışma oturumuna İşlevsel Davranış Değerlendirmesi (FBA) denmektedir. İlk olarak terapist bireyin davranışını, güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirmektedir. Aynı zamanda bireyin beğeni ve hoşlanmadığı şeylerle ilgili ayrıntıların toplanmasını da içermektedir. Uygulayıcı davranışlarını, iletişim seviyelerini ve becerilerini gözlemlemek için hastayla etkileşime girmektedir. Böylece bireyin zihinsel durumu hakkında tam bir çalışma yapılmaktadır.

Plan geliştirme: Değerlendirme yapıldıktan sonra, terapist yapılması gereken prosedürleri ve eğitim yöntemlerini planlamaktadır. Bu, bireyin ihtiyaçları ile uyumlu olacak şekilde bir planlamadır. Örneğin, birey etrafındaki olaylara dikkat etmiyorsa, plan kişinin dikkat becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca planlar bakıcılar ve ebeveynler için yapılacaklar listesini de içermektedir.

Ebeveyn ve bakıcı eğitimi: ABA tedavisi söz konusu olduğunda, ebeveynlerin ve bakıcıların katılımı, bireyin terapi alanı dışındaki istenen davranışları güçlendirmesine yardımcı olmaları gerektiğinden çok önemlidir. Ebeveynler ve bakıcılar, terapist tarafından ne yapılması ve neyin önlenmesi gerektiği konusunda eğitim görmektedir. Bu strateji öfke nöbetleri riskini azaltmak için uygulanmaktadır.

Değerlendirme: Terapistler genellikle bazı olağandışı davranışların nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar, böylece en etkili sonuçlar için bir plan özelleştirebilirler. Ayrıca terapist planı hastanın cevabına göre değiştirebilmektedir. Birey için hangi stratejilerin en iyi olduğunu belirler ve hastalarının bunları takip etmesi için gerekli adımları atmaktadır.

Uygulamalı Davranış Analizi(ABA)’nin Karakteristik Özellikleri;

Uygulamalılık

Davranışın toplumsal açıdan önemli olması anlamına gelir. Hedef davranışın kuramsal açıdan değil, toplumsal açıdan önemli bir davranış olması anlamında kullanılmaktadır. Arttırılması ya da azaltılması istenen davranış, toplumsal açıdan önemli olmalı ve ivedilik taşımalıdır. Toplumda kabul gören uygun davranışların kazandırılması ya da uygun olmayanların azaltılması anlamına gelmelidir.

Davranışsallık

Davranışın davranışsal ifadelerle, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak tanımlanmasıdır. Bireyin gözlenebilen somut davranışları incelenir. Davranışların doğru bir biçimde tanımlanması ve ölçülmesi, verilerin güvenilir bir biçimde nicelikselleştirilmesi gerekmektedir.

Davranışsallık üç noktada özetlenebilir:

Bir hedef davranış belirlenmeli ve bu hedef davranışta değişiklik planlanmalıdır.

Davranış mutlaka ölçülebilir olmalıdır.

Çalışma süresinde davranışta bir değişiklik gerçekleştiyse, uygulamacı kimin davranışının değiştiğini incelemelidir.

Analitiklik

İşlevsel ilişkinin araştırılması anlamına gelir. Çevresel olayların davranışın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesinden sorumlu olduğunu inandırıcı biçimde ortaya koymaktadır. Uygulamacının bir davranışı analiz edebilmesi için davranış üzerinde kontrol gücüne sahip olması ve mutlaka işlevsel ilişkiyi belirlemesi gerekmektedir.

Teknolojiklik

Yapılan uygulamanın açık bir biçimde betimlenmesi, böylece bir başkası tarafından kolayca anlaşılarak aynı biçimde uygulamasını sağlaması anlamına gelir. Uygulamalı davranış analizi yöntemlerinin kullanıldığı tüm davranış değiştirme süreçleri teknolojik olmalıdır. Yinelenebilirlik de eşanlamlı bir terim olarak kullanılmaktadır.

Kavramsal sistematiklik

Sistematik bir biçimde kavramsal bütünlük oluşturularak anlaşılırlığın kolaylaştırılmasıdır. Uygulamacılar sistematik biçimde kavramsal bütünlük sağlamalıdır. Böylece diğer araştırmacılar ya da uygulamacılar, kavramsal bütünlüğü elde edilmiş olan uygulamalara kolayca ulaşabilirler. Bu özellik aynı zamanda bir disiplin alanı oluşmasına katkı sağlar.

Etkililik

Üzerinde çalışılan davranışta istenilen etkiyi yaratan gücün ortaya konması anlamına gelir. Etkililik, değiştirilmesi ya da kazandırılması hedeflenen davranışta değişiklik yaratan güç olarak tanımlanır.

Genellenebilirlik

Davranış değişikliğinin, uygulama ortamı dışındaki diğer ortamlar, durumlar ve davranışlar içinde sürdürülebilir olmasıdır.

ABA’nin Temel Varsayımları;

Davranışlar, içinde bulunulan çevreyle ilgilidir.

Uygun olan ve uygun olmayan davranışların her ikisi de, aynı davranış ilkeleriyle yönetilir.

Kişinin geçmiş öğrenmeleri, biyolojik özellikleri davranışlarına katkıda bulunur.

Aba Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi