Grup Terapisi Nasıl Yapılır?

Grup Terapisi Nasıl Yapılır?

Grup Terapisi Nedir?

Grup psikoterapisi, amaca uygun özenle seçilmiş duygusal problemleri olan kişilerin, eğitimli bir psikoterapist eşliğinde, kişilik değişimi ve ruhsal sorunların çözümü için birbirlerine yardım etmelerinin sağlandığı özel bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yönteminde belirli sayıda bir katılımcı ile gerçekleştirilen, katılımcıların ve terapistin önceden belirlenmiş olan gün ve saatte, önceden belirlenmiş süre boyunca her hafta grup terapisi uygulanacak olan mekânda bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir terapi biçimidir.

Grup terapisinde odaklanılacak tema önceden belirlenmiş olabileceği gibi (örneğin sosyal fobiye yönelik grup terapisi, fibromiyalji hastalığına yönelik grup terapisi gibi) akışta kalınarak “şimdi ve burada” ortaya çıkan yaşantılar üzerine eğilmek suretiyle farkındalık yakalamaya yönelik olarak da grup çalışmaları uygulanabilir. Genellikle 3-20 kişilik gruplar şeklinde yapılmaktadır. Grup terapisine katılmak için kişinin mutlaka psikolojik bir sorun yaşaması gerekmez, herkes katılabilir. Grup terapisine katılmak için kişinin mutlaka psikolojik bir sorun yaşaması gerekmez, herkes katılabilir.

• Kişiler arası ilişkilerde başarılı olmak istiyorsanız,

• Yakın ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları çözmek istiyorsanız,

• Kendinize daha fazla değer vermek istiyorsanız,

• Karşı cinsle ilişkilerinizde güçlükler yaşıyorsanız,

• Hayatla daha etkin baş edebilme becerisi kazanmak istiyorsanız,

• İşyerinizde ya da arkadaş çevrenizde yaşadığınız problemlerin üstesinden gelebilmek istiyorsanız,

• Kendinizi yalnız ve anlaşılmamış hissediyorsanız, grup terapisine katılabilirsiniz.

Grup Terapisi Hangi Durumlarda Katılabilir?

Grup terapisine katılan üyelerin psikiyatrist/psikoterapist tarafından iyi bir psikiyatrik öykü almalı, dinamik, davranışsal ve tanımsal bilgileri toplayacak iyi bir ruhsal durum muayenesi yapmalı ve bazı psikolojik test ve kişilik testlerinden yararlanmalıdır. Grup terapisi, pek çok psikolojik hastalığın ve kişisel, ilişkisel sorunun tedavi edilmesinde kullanılan bir terapi yöntemidir.

Grup terapinin kullanıldığı hastalıklar ve durumlar şöyledir;

• Anksiyete bozuklukları (Panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, akut ve kronik stres bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, sosyal fobi, dissosiatif bozukluklar, konversiyon bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis, sınav anksiyetesi, performans anksiyetesi)

• Duygudurum bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygudurum bozukluğu)

• Psikotik bozukluklar (Destekleyici, eğitici gruplar)

• Yeme bozuklukları

• Madde ve alkol kullanım bozuklukları

• Cinsel sorunlar

• Kişilik bozuklukları

• Yas, komplike yas, kayıp ve travmalar

• Çocukluk travmaları

• İlişki sorunları (eş, aile, çocuk, işyeri) Not: Aile ve eş grupları değilse, grup psikoterapilerinde kişi terapiye onlardan ayrı katılır.

• İhmal, istismar ve şiddet

• Kronik fiziksel hastalıklar

• Duygusal durumlarla bağlantılı fiziksel bozukluklar

• İşyerlerindeki ilişkisel sorunlar

• Okullardaki ilişkisel sorunlar

• Çatışma çözümü

• Ebeveynlik eğitimi

• Yaşam değişikliklerine uyum sorunları

• Zorlu ve kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarına yardım

• Farkındalık, içgörü ve kişisel gelişim

Grup Terapisi Nasıl Yapılır ve Yöntemleri Nelerdir?

Grup terapisinde öncelikle psikoterapistin bir konu belirlemesi veya hangi rahatsızlıklara veya sorunlara sahip kişilerin grup terapiye katılacağını belirlemesi gerekmektedir. Grup terapisinin uygulama aşamasında, psikoterapist etkin bir rol oynayabilir ya da yalnızca gözlem yapabilir. Psikoterapistin uygulamak istediği yönteme göre değişiklik gösteren rolünde psikoterapist ya terapiyi yönlendirir ya da grup dinamiklerinin kendi başıma değişmesine izin vererek gözlem yapar.

Grup terapileri farklı terapi yöntemleriyle birlikte uygulanabilmektedir. Bunlar şu şekildedir:

Psikodinamik Grup Terapisi: Psikodinamik grup terapisinde, yönlendirmeyi terapistten ziyade grup içerisindeki kişiler yapmaktadır. Terapist burada gözlemci olarak bulunur. Grubu oluşturan kişiler, heterojendir yani farklı sorunları olan kişiler bir grup haline getirilmiştir. Psikodinamik terapide uygulanan aktarım, karşı aktarım, yorumlama, geri dönüşüm, danışanların direnç analizi gibi teknikler grup terapisinde de uygulanmaktadır. Psikodinamik grup terapisi sonradan, dışarıdan gelecek danışanlara karşı açıktır.

Bilişsel- Davranışçı Grup Terapisi: Bilişsel-davranışçı grup terapisinde, psikoterapist daha etkin ve lider konumdadır. Grup terapisindeki kişiler ve yapılacak terapinin konusu önceden belirlenmiştir. Bilişsel-davranışçı grup terapisine genellikle sonradan danışan alınmaz. Grup üyeleri homojen bir yapıdadır yani her biri belirli bir hastalığa sahip veya aynı konuda sorunları olan kişilerdir. Bilişsel davranışçı terapinin bireysel uygulamasında olduğu gibi, danışanlara ev ödevleri verilir ve yerine getirmeleri beklenir. Bilişsel- davranışçı bireysel terapide uygulanan, sorunlu düşünceleri belirleme, gerçekçi ve olumlu düşüncelere yer verme, duyarsızlaştırma, güven kazandırma teknikleri burada da uygulanmaktadır.

Hümanist Yaklaşımlı Grup Terapisi: Hümanist yaklaşımlı grup terapisinde, bu yaklaşıma bağlı psikoterapi metotları olan geştalt terapi, kişi odaklı terapi gibi yöntemler uygulanmaktadır. Psikoterapist, bazen grubu yönlendirirken bazen de grup dinamiklerinin kendiliğinden değişmesine izin vermektedir. Hümanist yaklaşımlı grup terapisinde amaç hem farkındalık kazanmak hem de değişmektir. Grup içerisindeki bireyler birbirlerine destek olurlar. Pozitif dönüşümler bu grup terapisinde daha merkezdedir. Hümanist yaklaşımlı grup terapisi, sonradan gelen danışanlara açıktır. Bu terapi yönteminde çizim, obje kullanımı gibi yaratıcı anlatımlar kullanılmakta ve teşvik edilmektedir.

Grup psikoterapisinde aşağıdaki etkiler nedeniyle tedavi gerçekleşir:

Dışa vurma: Acı veren bir deneyim veya çatışma gibi bilinç dışına itilmiş bir materyal grup sırasında hatırlanarak, yeniden yaşanabilir. Bu deneyim içgörü kazandırır.

Kabullenme: Bir bireyin grubun başka üyeleri tarafından kabul edilmesi, farklı görüşlerin tolere edilmesi, bireyin kendini sansürsüz ifade edebilmesi tedavi üzerinde olumlu katkı yapar.

Yardımseverlik: Grup içinde bir üyenin, başka bir üyenin gereksinimini görerek yardım etmesi, başkalarına vermenin değerli olduğunu anlamayı sağlar ve rahatlama getirir.

Duygusal boşaltım: Katarsis olarak adlandırılan bu durum, baskılanmış fikir ve düşüncelerin ifadesiyle elde edilen duygusal rahatlamadır.

Bağlılık: Grubun ortak bir hedefe doğru ‘’biz’’ duygusunu kazanması pozitif terapötik etkilidir.

Karşılıklı doğrulama: Kişi kendisinin kavramsal görüşünü diğer grup üyeleriyle karşılaştırarak kavramsal çarpıtmalarını düzeltme şansı yakalar.

• Bulaşma: İyilik bulaşıcıdır atasözümüzdeki gibi bir duygu ifadesinin benzer bir duyguyu başka bir üyede uyardığı süreçtir.

Ailesel düzeltici: Bazı üyeler için grup esas aile yerini alır ve aile içi çatışmalar grup etkileşimi yoluyla psikolojik olarak değerlendirilebilir.

Empati: Bir grup üyesinin kendisini bir başka grup üyesinin yerine koyabilerek onun düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlayabilmesidir.

Tanımlama: Kişinin başka bir kişi veya nesnenin özellik ve niteliklerini kendi ego sistemine kattığı bilinçdışı bir savunma düzeneğidir.

• Taklit: Bir kişi gruptaki diğer bireyi rol model alabilir.

İçgörü: Birey grup etkileşimi içinde kendi psikodinamiğinin ve yanlış uyumsal davranışlarının farkına varır.

İlham alma: Grup üyeleri terapi boyunca iyimserlik hissi kazanarak sorunu aşma kapasiteleri olduklarının farkına varırlar.

Etkileşim: Grup üyeleri arasında fikir ve duyguların serbestçe dolaşımı etkin iletişim olup tedavi edicidir.

Yorumlama: Psikoterapistin bir bireyin direnci, savunmaları ve sembollerinin anlamı veya önemini ortaya koyduğu süreçtir. Bu sayede grup üyeleri davranışlarını anlayabilecekleri bir bilişsel çerçeve kazanırlar.

• Öğrenme: Grup terapisi sürecinde bireyler sosyal beceriler, cinsel davranışlar ve psikolojinin temelleri gibi birçok konuda bilgiler alırlar.

• Gerçeklik testi: Kişinin kendisi dışındaki dünyayı tarafsız biçimde değerlendirme yeteneğini kazanmasıdır.

• Aktarım: Duygular, düşünceler ve isteklerin hastanın geçmişinden bir nesneyi temsil etmeye başlayan terapiste aktarılmasıdır. Bir sonraki aşamada ise çoklu aktarım denilen süreçle grup üyeleri arasında da aktarımlar olur.

Evrenselleştirme: Hasta tek sorunlu kişinin kendisi olmadığının farkına varacak, başkalarının da benzer sıkıntılar yaşadığını görerek yalnız olmadığını fark edecektir. Bu başlı başına tedavi edici bir etkendir.

• Açığa çıkarma: Kişisel sırların paylaşımı kişilerin günah ve suçluluk hislerinin azaltır. Baskılanmış hisler, fikirler veya olayların diğer grup üyelerine ifade edilmesi tedavi edicidir.

Grup Tedavisin Faydaları Nelerdir?

• Grup terapisi, insanların grubun diğer üyelerinin desteğini ve cesaretlendirmesini almalarını sağlar.

• Grup üyeleri, grubun diğer üyeleri için rol modeli olarak hizmet edebilir. Birinin bir problemle başarılı bir şekilde başa çıktığını gözlemleyerek, grubun diğer üyeleri iyileşme için umut olduğunu görebilirler.

• Benzer sorunlarla mücadele eden diğer insanlarla tanışma imkânı bulunur

• Kendi mücadelenizi enerjisi yüksek bir ortamda paylaşma fırsatı bulunur.

• Yabancılarla ilişki kurmayı öğrenilir.

• Kendinize ve eylemlerinize dair fikir edinme sürecinde olumlu katkıları vardır. Grup terapisini deneyimledikçe faydalarını keşfedebilir ve sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori